Ons dorp

Gecombineerde jaarvergadering Stichting Dorpshuis de Viersprong en Plaatselijk Belang

Alle inwoners van Buinerveen en Nieuw Buinen West en leden van alle plaatselijke verenigingen worden hierbij uitgenodigd om de vergadering bij te wonen.

Agenda;

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarverslag 2023, zie ook: verslag 2023
 4. Jaarverslagen 2023
 5. Financiën, verslagen penningmeesters 2023
 6. Verslagen kascontroles en benoeming kascommissies 2024
 7. Bestuursverkiezingen: Plaatselijk Belang: herkiesbaar zijn: Ina Habing, Jan van Noortwijk, Jacqueline Vlieger, Carianne Mencke.
  Tevens is er een vacature voor een bestuurslid

  Stichting Dorpshuis: mededeling aftredende en voorstel nieuwe bestuursleden

 8. Verbouwing Dorpshuis
 9. Website www.buinerveen.info en dorpskrant
 10. Andere mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Dorpsbudgetvergadering: verslag 2023 en begroting 2024, aanvragen indienen